ကျောင်းအပ်လက်ခံရာတွင် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များအား ထုတ်ပြန်

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရတနာပုံဆိုင်ဘာစီးတီး)၌ ပထမနှစ်အင်ဂျင်နီယာသင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိသော ကျောင်းသား/သူအသစ်များ ကျောင်းအပ်ရန် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များနှင့် သိရှိလိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များဖြစ်ပါသည်။