ဒုတိယနှစ်နှင့်အထက် ကျောင်းသားများ ကျောင်းအပ်လျှင် လိုအပ်သည့် အချက်များ

  • ကျောင်းသားကဒ် (သို့မဟုတ်) မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ
  • အမိ၊ အဖ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
  • ဓာတ်ပုံ (၄) ပုံ
  • ကျောင်းလခ ၅၄၅၀၀ (ငါးသောင်းလေးထောင်ငါးရာ) ကျပ်