ပထမနှစ်ဝင်ခွင့်ရကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအတွက် အချိန်ဇယား

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရတနာပုံဆိုင်ဘာစီးတီး)ရှိ အင်ဂျင်နီယာသင်တန်းများအားလုံး၏ ကျောင်းအပ်လက်ခံရက်အား အောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်ထားပြီး သတ်မှတ်ရက်အတိုင်း နောက်မကျစေဘဲ လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အသိပေးထားပါသည်။

၁။ ။ ပထမနှစ်ကျောင်းသားများ ကျောင်းအပ်လက်ခံရက် (၂၀-၁၁-၂၀၁၇) ရက်နေ့မှ (၂၀-၁၂-၂၀၁၇) ရက်နေ့အထိ


၂။ ။ ဒုတိယနှစ်နှင့်အထက် ကျောင်းသားများအားလုံး ကျောင်းအပ်လက်ခံရက် (၂၀-၁၁-၂၀၁၇) ရက်နေ့မှ (၇-၁၂-၂၀၁၇) ရက်နေ့အထိ


၃။ ။ ယခုပညာသင်နှစ်မှစတင်၍ ကျောင်းလခအား တစ်နှစ်စာ ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။