၂၀၁၇-၂၀၁၈ပညာသင်နှစ်တွင် တတိယနှစ်သင်တန်းတက်ရောက်မည့် ICT ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ မေဂျာလျောက်ထားရမည့်ရက်ကို ထုတ်ပြန်

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်တွင် တတိယနှစ်သင်တန်းတက်ရောက်မည့် Information and Communication Technology မေဂျာမှ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများသည် မိမိတို့တက်ရောက်လိုသော မေဂျာကို ရွေးချယ်ရာတွင် (Information Science Technology or Computer Engineering) ၈-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား၍ လျောက်ထားကြပါရန် အသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။