ပထမနှစ်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအတွက် မေဂျာမိတ်ဆက် အချိန်ဇယား

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအတွက် မေဂျာမိတ်ဆက် အချိန်ဇယား